Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost HLD Progress s.r.o., IČ: 17345260, se sídlem Záhřebská 562/41, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 370343, tel.: 800 503 300, e-mail: info@zdrave-nohy.eu (dále jen ,,prodávající“) a na druhé straně kupující, kterým je fyzická osoba v postavení spotřebitele, anebo podnikající fyzická osoba či právnická osoba (dále jen ,,kupující“). Po vyplnění a odeslání objednávkového formuláře (https://zdrave-nohy.eu/objednavka/) bude kupující emailem informován o způsobu a termínu dodání zboží. Zboží je obvykle expedováno do 24 hodin od přijetí objednávky. Kupující nabývá zboží po uhrazení celkové kupní ceny do svého výlučného vlastnictví v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Kupující prohlašuje, že byl před objednáním zboží prostřednictvím webových stránek www.zdrave-nohy.eu plně seznámen s jeho charekterem, vlastnostmi, parametry a způsobem užívání a neshledal žádné vady, které by bránily řádnému užívání zboží. Kupující dále prohlašuje, že se před objednáním zboží poradil se svým lékařem a že k používání zboží mu nebrání žádné zdravotní důvody.

Kupujícímu náleží práva z vadného plnění. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží v době převzetí nemá vady a že má ujednané vlastnosti. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Prodávající poskytuje kupujícímu nad rámec práv z vadného plnění záruku za jakost, pro kterou zaručuje, že si zboží při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo na vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Doklad o koupi zboží (faktura), jež je součástí balení zboží, slouží i jako záruční list, s čímž kupující výslovně souhlasí. V záruční době má kupující ze zákona právo na bezplatnou nápravu, které není zárukou za jakost dotčeno. V případě sjednání služby výměna zboží za nové je ujednáno, že u přijaté reklamace v záruční době 24 měsíců, jež bude prodávajícím uznána jako důvodná, bude kupujícímu zasláno zboží zcela nové ve lhůtě do 7 dnů od přijetí původního zboží, jenž je předmětem této podané reklamace. Tato služba počíná běžet dnem dodání zboží a končí posledním dnem záruční doby. Služba je však platná až její úhradou v plné výši. Cena této služby je uvedena v objednávkovém formuláři. V případě reklamace může kupující kontaktovat prodávajícího telefonicky či písemnou formou do sídla společnosti nebo elektronicky prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách www.zdrave-nohy.eu či e-mailem na info@zdrave-nohy.eu. V případě reklamace je kupující povinen zboží včetně příslušenství zaslat na jeho náklady do sídla společnosti prodávajícího. Doporučujeme pro urychlení vyřízení reklamace informovat prodávajícího o zaslání zboží prostřednictvím e-mailu (info@zdrave-nohy.eu) s připojením kopie podacího lístku či jiného dokladu prokazujícího odeslání zboží. Současně je kupující povinen přiložit k reklamovanému zboží popis důvodu reklamace a přiložit kopii nabývacího dokladu. V případě zaslání reklamovaného zboží je kupující povinen toto zboží zabalit a připravit k přepravě tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození a je také povinen označit zboží při přepravě dle jeho povahy (křehké, neklopit apod.). Za řádné doručení reklamovaného zboží k prodávajícímu je odpovědný kupující. V případě, kdy prodávající zjistí mechanické nebo estetické poškození u reklamovaného zboží, jenž bylo způsobeno přepravou, odpovídá za toto poškození kupující. Prodávající je v takovém případě povinen bezprostředně o tomto zjištěném poškození vyrozumět kupujícího. Smluvní strany se dohodly, že návod ke zboží bude v listinné podobě obsažen v balení.

Uvedené ceny v objednávkovém formuláři jsou konečné celkové ceny vč. všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžních plnění vyjma nákladů na dodání zboží. U dodání zboží v případě objednávky s cenou vyšší nežli 1.900,- Kč nese náklady na dodání zboží prodávající. V opačném případě jsou kupujícímu náklady účtovány, a to ve výši 190,- Kč / 1 zásilka. Zboží je vždy hrazeno dobírkou, tj. až při jeho dodání, dopravci. Způsob úhrady je možné stanovit v hotovosti, nebo platební kartou.

Kupující, pokud je jím spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží. Spotřebitel byl poučen, že v případě odstoupení od kupní smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží zpět prodávajícímu. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je k nalezení v sekci obchodní podmínky na těchto webových stránkách viz https://zdrave-nohy.eu/obchodni-podminky/. Odstoupení od smlouvy je možné učinit jakýmkoli jednoznačným prohlášením spotřebitele, které je nutné zaslat písemně na adresu sídla společnosti prodávajícího nebo na email: info@klimabezhadice.cz. Prodávající taktéž umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na info@zdrave-nohy.eu. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle zboží, včetně všech součástí a veškerého příslušenství, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Kupní cena bude v případě splnění shora uvedeného vrácena kupujícímu nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení odstoupení prodávajícímu, nikoli však dříve, než kupující vrátí zboží prodávajícímu, nebo dokud kupující neprokáže, že zboží prodávajícímu nazpět odeslal. Pokud je kupujícím podnikající fyzická osoba či právnická osoba, nelze uplatnit odstoupení od smlouvy.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu plynoucího ze smluvního vztahu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15,120 00 Praha 2.

Pokud je při objednání zboží aplikována zákaznická karta, jenž nabízí slevu na dané zboží, nelze tuto slevu kombinovat s jinými slevovými událostmi.

Kupující byl informován k poskytnuté slevě, že zboží, jenž je předmětem této slevy, bylo nabízeno a prodáváno v předchozích 30 dnech za nejnižší cenu ve výši 9.990 Kč.

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů -„GDPR”). Správcem osobních údajů je HLD Progress s.r.o., IČ: 17345260, se sídlem Záhřebská 562/41, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika.

Vztahy a případné spory budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Kupující prohlašuje, že byl obeznámen s obchodními podmínkami, s těmito souhlasí. Taktéž souhlasí s cenami uvedenými v objednávkovém formuláři.

 

 

 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy:

Ke stažení